Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 11.12.2012
Дата публікації 17.12.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 17100 , Україна Чернігівська обл. м.Носівка вул.Київська №9
Керівник* Розуменко Віра Прокопівна - Голова правління. Тел: 0464227441
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(місцезнаходження: Україна, 17100, Чернігівська обл., Носівський район, 
місто Носівка, вул. Київська, будинок 9)
у порядку ч. 5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» Наглядова рада повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 грудня 2012 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, приміщення актового залу.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Про відкриття АТ «Носівське ХПП» в АТ «Укрексімбанк» відновлювальної кредитної лінії на поповнення оборотних коштів, в розмірі, що не перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок строком на 1 (один) календарний рік в рамках Генеральної угоди № 151211N2 від 20 травня 2011 року (надалі по тексту – «Генеральна угода»), яка укладена між АТОВ «Дніпро», АТ «Носівське ХПП», ТОВ «НАТАША-АГРО» та АТ «Укрексімбанк».
3. Про отримання АТ «Носівське ХПП» в АТ «Укрексімбанк» кредитних коштів в розмірі, що не перевищує 2 000 000 (два мільйони) доларів США 00 центів строком на 5 (п’ять) календарних років в рамках Генеральної угоди, для часткового фінансування придбання АТ «Носівське ХПП» сільськогосподарської техніки та агрегатів до неї з подальшою передачею майнових прав та самої вищевказаної техніки і агрегатів до неї в забезпечення АТ «Укрексімбанк» за Генеральною угодою.
4. Про надання згоди на встановлення ліміту Генеральної угоди, що буде наслідком отримання АТ «Носівське ХПП» кредитних коштів відповідно до п. 1 та 2 цього рішення, у сумі, що не перевищує 99 934 000 (дев’яносто дев’ять мільйонів дев’ятсот тридцять чотири тисячі) гривень 00 копійок та продовження строку дії Генеральної угоди на 2 (два) роки.
5. Про внесення відповідних змін в Договори поруки №151211Р6 від 20.05.2011р., №151211Р15 від 05.08.2011 та № 151211Р16 від 05.08.2011, у зв’язку зі збільшенням ліміту та строку Генеральної угоди.
6. Про надання повноважень Голові Правління АТ «Носівське ХПП» Розуменко Вірі Прокопівні на підписання відповідних Кредитних договорів, відповідних договорів застави, додаткової угоди на внесення змін до Генеральної угоди та додаткових договорів до Договорів поруки № 151211Р6 від 20.05.2011р., №151211Р15 від 05.08.2011 та № 151211Р16 від 05.08.2011 у зв’язку із збільшенням ліміту та строку Генеральної угоди, та надати повноваження визначення умов таких правочинів на власний розсуд.
7. Про схвалення значних правочинів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у позачергових Загальних зборах, здійснюється у день проведення Зборів реєстраційною комісією з 10 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Носівське ХПП» складеному станом на 24 годину 21 грудня 2012 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
Згідно ч. 5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонери не мають права вносити пропозиції до порядку денного позачергових Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год., кабінет бухгалтерії Товариства, у а день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний бухгалтер Товариства Калинка Валентина Олександрівна. Тел. для довідок: (04642) 21473.
Повідомлення про скликання Зборів Товариства опубліковане в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №236 від 11.12.2012р.